Με αφορμή το σωματίδιο "Θεός"

αναρτήθηκε στις 6 Δεκ 2013, 9:17 π.μ. από το χρήστη Lweb Διαδικτυακές Λύσεις   [ ενημερώθηκε 18 Δεκ 2013, 11:24 π.μ.από Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων ]
Τίς ἡμέρες πού γράφεται τό σημείωμα αὐτό πολύς γίνεται λόγος γιά τήν ἐπιστημονική ἀνακάλυψη στά ἐργαστήρια του CERN (Centre Europeen de Recherche Nucleaire) στήν Ἐλβετία, τῆς πραγματικῆς ὕπαρξης τοῦ σωματιδίου (μποζονίου) πού πρό εἰκοσαετίας περίπου ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμβούργου Πῆτερ Χίγκς εἶχε, σέ ἐπίπεδο ἐπιστημονικῆς θεωρίας, διατυπώσει την ὕπαρξη καί λειτουργία του. Γι᾽ αὐτό καί πῆρε τό ὄνομά του. Καί ἀκούσαμε στά ρεπορτάζ, ὅτι μετά τήν τελευταία αὐτή ἀνακάλυψη τοῦ CERN, ἔθεσαν μερικοί σέ ἀμφιβολία τή θρησκευτική διδασκαλία τῆς ἀπ᾽ τόν Δημιουργό Θεό δημιουργίας τοῦ ὑλικοῦ κόσμου.
Ἕνας δημοσιογράφος ρώτησε κάποιον ἀπ᾽ τούς μεγάλους φυσικούς καθηγητές, ἄν μετά ἀπ᾽ αὐτήν “πάει περίπατο” ἡ διδασκαλία τῆς Χριστιανικῆς πίστης καί τῆς Ἁγ. Γραφῆς. Καί βέβαια πῆρε κατηγορηματικά ἀρνητική ἀπάντηση. Εἶναι ὅμως γεγονός ὅτι μερικοί, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀθεΐας, ἔδειξαν διάθεση πανηγυρισμῶν, καί ἄλλοι, ἀπ᾽ τούς ἐκφραστές τῆς πίστης στό Θεό φάνηκε πώς θορυβήθηκαν. Καί οἱ δυό θεωροῦμε πώς ἐνεργοῦν καί βιαστικά καί ὑπό τήν ἐπήρεια τῶν πρώτων, ψυχολογικά παρορμητικῶν ἐντυπώσεων. 
Πρέπει πάντως νά σημειωθῆ ὅτι κανείς ἀπό τό ἐπιστημονικό προσωπικό πού μετεῖχε στήν πειραματική διερεύνηση τοῦ CERN, ἀκόμα καί ἄν εἶναι πιστός στό Δημιουργό Θεό, δέν ἀπετόλμησε νά ἀναφερθῆ ἔστω καί φραστικά στήν θεία δύναμη καί ἐνέργεια, πού ἐκδηλώνεται (ἤ ἔστω εἶναι δυνατό νά ἐκδηλώνεται) ὄχι μόνο στή διεξαγωγή τοῦ πειράματος, ἀλλά κυρίως καί πρωτίστως στίς διεργασίες τῶν φυσικῶν μεταβολῶν τῆς ὑλικῆς δημιουργίας, στίς ὁποῖες καί ἀφορούν οἱ διεξαγόμενες ἐπιστημονικές ἔρευνες.
Σημειώνουμε ὅτι αὐτή τήν ἀδυναμία τῆς σύγχρονης εὐρωπαϊκῆς διανόησης (ἐπαναλαμβάνω: τῆς πιστῆς στό Θεό) μπορεῖ κανείς σέ κάθε εὐκαιρία νά διαπιστώση, σέ βιβλία, ἄρθρα, ἐκπομπές καί προπαντός σέ συζητήσεις. Κυρίως σέ συζητήσεις. Εὐτυχῶς ὅμως ὑπάρχουν καί πολύ ἀξιόλογες ἐξαιρέσεις.
Παρά τήν βαθειά ἐπιστημονική περί τήν φυσική ἄγνοιά μας, θά μᾶς ἐπιτραπῆ ἐδῶ νά σημειώσουμε, μέ βάση τήν ἐγκυκλοπαιδική πληροφόρηση κάθε ἀνθρώπου, ὅτι τό σωματίδιο τοῦ Χίγκς, αὐτό πού ἐσφαλμένα μᾶλλον ὀνομάζουν “σωματίδιο τοῦ Θεοῦ”, ἀλλά πιό σωστά “σωματίδιο Θεός” λειτουργεῖ, κατά τή θεωρία καί τίς σχετικές ἔρευνες, ὡς συνεκτικό τῶν ὅσων ἄλλων στοιχείων συναποτελοῦν τήν ὕλη, τή μάζα τῆς ὕλης. Συνεπῶς εἶναι ἐκεῖνο πού πραγματοποιεῖ τήν ἰδέα τῆς δημιουργίας τῆς ὕλης καί κατ᾽ ἀκολουθίαν τοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Γι᾽ αὐτό ἄλλωστε καί εἶναι σωστή ἡ ὀνομασία “σωματίδιο “Θεός”. Γιατί ἀκριβῶς τό ἔργο αὐτό, ὁλόκληρη τήν ὑλική δημιουργία τήν ἔκανε πραγματικότητα αὐτός ὁ Πανδομήτωρ Θεός κατά τήν πίστη καί τήν ἐκ πίστεως ἀντίληψη πού σάν πιστοί χριστιανοί ἐμεῖς δεχόμαστε.
Οἱ ἀθεϊστές γιά τό ἴδιο πρᾶγμα, τή δημιουργία τῆς ὕλης, ἀρκοῦνται ἴσως στήν ἀνακάλυψη τοῦ μποζονίου τοῦ Χίγκς, πού ὅμως “οὕτως ἤ ἄλλως” δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἀρχή, “τό πρῶτον κινοῦν”. Εἶναι βεβαίως ἀπολύτως ἀπαραίτητη ἡ παραδοχή τῆς πνευματικῆς, λογικῆς δημιουργικῆς ἀρχῆς, ἤ ἔστω τῆς ὕπαρξης ἑνός “εὐφυοῦς σχεδίου” (intelligent design), γιά τό ὁποῖο συζητοῦν οἱ σύγχρονοι διανοητές, προκειμένου νά δικαιολογηθῆ ἡ ἀρχή καί ἡ ἐξέλιξη τῆς ὑλικῆς δημιουργίας.
Γιά τόν πιστό ἄνθρωπο, γιά μένα, γιά σᾶς, τό σωματίδιο αὐτό εἶναι τό μέσον, τό ὄργανο, τό ἐργαλεῖο, μέ τό ὁποῖο ἡ πανσοφία τοῦ Θεοῦ δημιουργεῖ, δημιούργησε, ἔδωσε ὕπαρξη στήν ὕλη. 
Εἶναι κάτι ἀνάλογο (πρέπει νά θυμόμαστε) μέ τίς διαπιστώσεις τοῦ James c. Maxwell στήν διατύπωση τῆς “ἠλεκτρομαγνητικής θεωρίας τοῦ φωτός”, τίς τέσσερες ἐξισώσεις τῆς ὁποίας ἔθεσε ἀκριβῶς ἀνάμεσα στίς ἐκφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὡς ἑξῆς: 
Καί εἶπεν ὁ Θεός: Γενηθήτω φως
Comments