Λόγοι και αντίλογοι για το Νέο Σχολείο

αναρτήθηκε στις 10 Δεκ 2013, 12:35 π.μ. από το χρήστη Lweb Διαδικτυακές Λύσεις   [ ενημερώθηκε 19 Δεκ 2013, 4:48 π.μ.από Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων ]
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΥ (28-02-2012)

Στ νέο Πρόγραμμα Σπουδν τ μάθημα τν Θρησκευτικν πιδιώκεται ν’ ποκτήσει ταυτότητα πο ν πηρετε τν πολυπολιτισμικότητα π τν πνευματικ λεγχο τς Νέας ποχς το 21ου αἰῶνα. Μ’ ατν τν προοπτικ σχεδιάζεται διδασκαλία τν θεματικν του νοτήτων. λο ατ τ μόρφωμα, πως εναι φυσικό, παρουσιάζει σοβαρ προβλήματα κα ντιφάσεις, βρίσκοντας φαρμογ λόγος το Κυρίου: «Οδες δναται δυσ κυροις δουλεειν· γρ τν να μισσει κα τν τερον γαπσει, νς νθξεται κα το τρου καταφρονσει, ο δνασθε Θε δουλεειν κα μαμων» (Ματθ. 6,24).

***
Α. Ο στόχοι το Π.Σ.

1. Στ Π.Σ. ο σκοπο τς κπαίδευσης το Ν. 1566/ 1985 κλαμβάνονται ς νομιμοποίηση το μολογιακο-κατηχητικο μαθήματος (σ. 8). Σχόλια:

γείρεται τ ρώτημα: Δ χρειάζεται «ο λεύθεροι, πεύθυνοι, δημοκρατικο πολίτες» «ν μπνέονται π γάπη πρς τν νθρωπο, τ ζω κα τ φύση κα ν διακατέχονται π πίστη πρς τν πατρίδα κα τ γνήσια στοιχεα τς ρθόδοξης χριστιανικς παράδοσης»; Βλάπτονται ο διοι; Βλάπτουν τος λλους; Γιατί πρεπε ατο ο παιδαγωγικο στόχοι ν’ λλάξουν;
πιπλέον, ρος «μολογιακός» παραπέμπει στ χρο το Προτεσταντισμο κα χι στ ρθόδοξο μάθημα, ν ρος «κατηχητικός» νακαλε τς ρνητικς περ κατηχητικν σχολείων ντυπώσεις, πο βεβαίως δν σχύουν γι μάθημα πο χει γκρίνει τ Παιδαγωγικ νστιτοτο κα τ πουργεο Παιδείας.

2. Ο συντάκτες το ΠΣ. ν δέχονται τι τ ΜτΘ πομακρύνθηκε τ 2002 π τν κατηχητικ χαρακτρα το (σ.10), διαβλέπουν κινδύνους «θρησκευτικς πομόνωσης» μ φορμ τς «διεθνες ξελίξεις», μολονότι ναγνωρίζουν τι ο χρες τς Ερώπης υοθετον κα φαρμόζουν «ποικιλία εδν ΜτΘ» (σ.11), γι ν καταλήξουν τι «σήμερα μπροστ στ ραγδαία λλαγ συνθηκν κα ναγκν, ποστηρίζεται σύνθεση τν κατευθύνσεων…» (σ.17). 

Σχόλια:
Καταρχήν, ποιο παιτον τ ΜτΘ ν’ λλάξει προσανατολισμό; Κι ο ραματιστς τν μεταρρυθμίσεων ποιν ρώτησαν; π ποιν «πραν εχή», δηλαδή εντολή, γκριση γι ριζικς μεταρρυθμίσεις; παντ ατ προσπάθειά τους σ ντίστοιχο κπεφρασμένο ατημα το ρθόδοξου λληνικο λαο,  ποος χει τ κατοχυρωμένο δικαίωμα τς θρησκευτικς λευθερίας, καθς κα τ δικαίωμα ν ξασφαλίζει τ μόρφωση - διαπαιδαγώγηση κα κπαίδευση τν τέκνων του σύμφωνα μ τς θρησκευτικς κα φιλοσοφικές του πεποιθήσεις; (ρθρο 13 §1 κα 16 §2 το Συντάγματος, Διεθνς Σύμβαση τς Ρώμης τς 4ης Νοεμβρίου 1950, ρθρο 2 το 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου τς Ερωπαϊκς Σύμβασης Δικαιωμάτων το τόμου (ΕΣΔΑ) κα 18.4 στ Διεθνς Σύμφωνο γι τ τομικ κα Πολιτικ Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ). Ο ποφάσεις τν διεθνν συμβάσεων εναι δεσμευτικς γι τν κυβέρνηση, διότι βάσει το ρθρου 28 το Συντάγματος, ο διεθνες συμβάσεις… ποτελον ναπόσπαστο μέρος το σωτερικο λληνικο δικαίου κα περισχύουν π κάθε λλη ντίθετη διάταξη νόμου).

κενοι πο προωθον τς σημερινς λλαγς εναι ο διοι πο τ 2002 πέτυχαν, πως ναγράφουν, ν διδάσκεται τ ΜτΘ «μ πνεμα διαλόγου, λευθερίας, καταλλαγς, χωρς μολογιακ μμονή, κατηχητισμό, φανατισμό…». Σ ποι σχυρ λογικ βάση στηρίζεται παίτηση τ ΜτΘ ν’ λλάξει προσανατολισμό;

Comments