Απάντηση Υπουργείου Παιδείας στην ΠΕΘ για τις μεταθέσεις

αναρτήθηκε στις 10 Απρ 2014, 6:53 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 10 Απρ 2014, 6:53 π.μ. ]
Μαρούσι, 2-4-2014

Αρ. Πρωτ.: 50459/Δ2

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο»

ΠΡΟΣ: Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
Χαλκοκονδύλη 37
10432, Αθήνα
Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 32/14-2-2014 εγγράφου σας, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο Υπουργού με το υπ' αριθμ. 1825/24-2-2014 Φύλλο Εσωτερικής Συνεργασίας και Ενημέρωσης (Φ.Ε.Σ.), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα κατά το μέρος που μας αφορά:

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Δ.Ε. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, του Π.Δ. 100/1997 και του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4038/2012 και το Ν.4115/2013 σε κενές οργανικές θέσεις, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων μοριοδότησης, τα οποία ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 και είναι, η συνολική υπηρεσία, η συνυπηρέτηση, οι οικογενειακοί λόγοι, οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, η εντοπιότητα και η πρώτη προτίμηση.

Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων μετάθεσης, που θα ικανοποιηθεί σε κάθε κλάδο, εξαρτάται από τον αριθμό των κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης και τις τυχόν προκύπτουσες κενές θέσεις κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, καθώς και από τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν από τους εκπαιδευτικούς. Ως εκ τούτου η Υπηρεσία δε δύναται να γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος των μεταθέσεων που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε κλάδο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Δείτε επίσης σχετικά: 

Η ΠΕΘ προς τον Υπουργό Παιδείας για διορισμούς, μεταθέσεις και προσλήψεις αναπληρωτών Θεολόγων

Comments