Ενημέρωση επί της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας

αναρτήθηκε στις 24 Δεκ 2013, 6:43 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 24 Δεκ 2013, 6:43 π.μ. ]
Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2013

Αριθ. Πρωτ.  197335/Δ1

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση επί της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας

ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 178562/Δ1/22.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ79-ΙΘΩ) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 υ.α. «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 υ.α. (ΦΕΚ 549 Β/2-3-2012) και ισχύει.” (Φ.Ε.Κ. 3063/02.12.2013 τ.Β΄).

Σας διαβιβάζουμε τη σχετική Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην τροποποίηση της Υ.Α. απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και σας αναφέρουμε τα εξής:

Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση:

α) ορίζεται πλέον ρητά ότι η δεύτερη ειδικότητα δύναται να αποδίδεται και σε κλάδο/ειδικότητα διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης.

β) καταργούνται οι χρονικοί περιορισμοί αναφορικά με τις διαδικασίες απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας.

γ) επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της δυνατότητας διδασκαλίας μαθημάτων της δεύτερης ειδικότητας, εκτός από το σχολείο όπου υπηρετούν οι εκπ/κοί, και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης.

Στο σημείο αυτό και με αφορμή σχετικά ερωτήματα, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα

κάτωθι:

 1) Από τις διατάξεις, αλλά και το σκοπό της αριθμ. 81504/Δ2/25-07-2011 Υ.Α., όπως ισχύει [και κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α), όπως ισχύει], προκύπτει ότι αυτές δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής σε εκπαιδευτικούς των καταργούμενων ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και, κατά συνέπεια, δεν υπηρετούν πλέον σε σχολικές μονάδες, δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις αποβλέπουν στη βέλτιστη διαχείριση του υπηρετούντος προσωπικού με την αξιοποίηση των επιπλέον προσόντων του και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, προκειμένου καταρχήν να καλύπτεται το υποχρεωτικό ωράριο των εκπ/κών.

2) Κατά τη διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας, ελέγχεται από το οικείο ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ αν τα τυπικά προσόντα που επικαλείται ο υποψήφιος αποτελούν προσόντα ένταξης/διορισμού στον εν λόγω κλάδο κατά το συγκεκριμένο χρόνο εξέτασης της αίτησης.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

 Δείτε το πλήρες σχετικό έγγραφο ΕΔΩ.

Comments