Εγκύκλιος ΔΙΣ: «Μετατάξεις δημοσίων ὑπαλλήλων (ἐκπαιδευτικῶν κλάδου ΠΕ01 θεολόγων) σέ θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων»

αναρτήθηκε στις 17 Νοε 2014, 1:04 μ.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων

«Μετατάξεις δημοσίων παλλήλων (κπαιδευτικν κλάδου ΠΕ01 θεολόγων) σέ θέσεις κκλησιαστικν παλλήλων»

ριθμ Πρωτ. 5643

Διεκπ. 2609

θήνσι 11 Νοεμβρίου 2014 

Μέ τή νέα διάταξη το ρθρου 24 το Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/ 7.10.2014) πιτρέπεται δημόσιοι πάλληλοι, θεολόγοι - κπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ01 νά μεταταγον ετε σέ φιστάμενες κενές ργανικές θέσεις κκλησιαστικν παλλήλων στήν κκλησία τς λλάδος, στίς ερές Μητροπόλεις καί στό Διορθόδοξο Κέντρο τς κκλησίας τς λλάδος ετε, άν δέν φίστανται κενές ργανικές θέσεις παλλήλων στά νωτέρω κκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, μέ μεταφορά τς ργανικς θέσεως ( ποία γίνεται μέ τήν δια πουργική πόφαση ποία διενεργε καί τήν μετάταξη το θεολόγουπαλλήλου). Κατά τήν οκεία διάταξη προβλέπεται τι: 

«Εκπαιδευτικοί του κλάδου των Θεολόγων (ΠΕ01) δύνανται να μεταταγούν σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, με ταυτόχρονη κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν. Η μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο-νομικών, κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού, γνώμης του ΚΥΣΔΕ (εάν ανήκει στη Γενική Εκπαίδευση) ή του ΥΣΔΕΕ (εάν ανήκει στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση) και της σύμφωνης γνώμης της ενδιαφερομένης εκκλησιαστικής αρχής, με ταυτόχρονη μεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, οι ως άνω μετατάξεις διενεργούνται με μεταφορά της θέσης, που κατέχουν οι μετατασσόμενοι.» 

διαδικασία τς μετατάξεως κκινε μέ τήν κατάθεση ατήσεως το κπαιδευτικο θεολόγου, ποος πιθυμε τήν μετάταξή του, κολουθε γνωμοδότηση πό τό Κεντρικό πηρεσιακό Συμβούλιο Δευτε-ροβάθμιας κπαίδευσηςΚ.Υ.Σ.Δ.Ε. (άν νήκει στήν γενική κπαίδευση) τό πηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας κκλησιαστικς κπαίδευσηςΥ.Σ.Δ.Ε.Ε. (άν νήκει στήν κκλησιαστική κπαί-δευση), παιτεται πίσης σύμφωνη γνώμη τς κκλησιαστικς ρχς, στήν ποία θά μεταταγε ατν πάλληλος καί μετάταξη διενεργεται μέ κδοση Κοινς πουργικς ποφάσεως πό τούς ρμόδιους πουργούς Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Διοικητικς Μεταρρύθμισης καί λεκτρονικς Διακυβέρνησης μέ ταυτόχρονη μεταφορά τς ντίστοιχης πιστώσεως.
νέα ατή δυνατότητα ναμένεται νά βοηθήσει τήν στελέχωση δίως τν ερν Μητροπόλεων κατά τήν τρέχουσα περίοδο, καθ' σον φίσταται ντικειμενική δυναμία γιά τήν μεση κάλυψη τν κενν ργανικν θέσεων κκλησιαστικν παλλήλων ν ψει τς νομοθετη-μένης περιστολς διορισμν βάσει το Ν. 3833/2010 (ρθρο 11, ναλογία προσλήψεωνποχωρήσεων : 1 πρός 5, καί τν δη σωρευμένων κκρεμν διορισμν, λλά καί τν νελαστικν προτεραιοτήτων κατ' τος λλων φορέων πού μισθοδοτονται πό τόν κρατικό προϋπολογισμό (Ν. 3833/2010, ρθρο 10). 

 ντολ τς ερς Συνόδου

ρχιγραμματεύς

Μεθώνης Κλήμης

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Comments