Η ΠΕΘ προς το Υπουργείο Παιδείας για την Τράπεζα Θεμάτων

αναρτήθηκε στις 10 Απρ 2014, 7:06 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 10 Απρ 2014, 7:06 π.μ. ]
Ἀθήνα 2 Ἀπριλίου 2014

Ἀριθμ. Πρώτ.: 60

Προς

Τον Υπουργό Παιδείας

και Θρησκευμάτων

κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Ανδρέα Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

                     Ἀξιότιμε κύριε Ὑπουργέ,

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων προχωρεῖ φέτος στὴν ἐφαρμογὴ γιὰ πρώτη φορά καὶ γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς Α΄ τάξης τῶν Γενικῶν καὶ Ἐπαγγελματικῶν Λυκείων τῆς Τράπεζας Θεμάτων γιὰ τὴν ἀξιολόγησή τους κατὰ τὶς προαγωγικὲς ἐξετάσεις. Μὲ σχετικὲς ἀποφάσεις καθόρισε τὴν ἐξεταστέα ὕλη καὶ τὸν ἀκριβῆ τρόπο ἐξέτασης. Οἱ 30 διδακτικὲς ἑνότητες ποὺ δόθηκαν ὡς ἐξεταστέα ὕλη τῶν μαθητῶν τῆς Α΄ τάξης Γενικῶν Λυκείων γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὁπωσδήποτε πολλές, καθώς: α) εἶναι γνωστὰ τὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάστηκαν σὲ πολλὰ σχολεῖα τῆς χώρας στὰ ὁποῖα οἱ μαθητές, γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα, δὲν διδάσκονταν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἐπειδὴ δὲν τοποθετήθηκε ἔγκαιρα τὸ ἀπαιτούμενο ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ, καὶ β) εἶναι δεδομένο ὅτι τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ θὰ ἐξεταστοῦν οἱ μαθητὲς θὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν Τράπεζα Θεμάτων.

Ἡ ἀνησυχία μαθητῶν καὶ τῶν γονέων τους ἀλλὰ καὶ τῶν διδασκόντων Θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἢ μὴ ἐφαρμογὴ τοῦ νέου τρόπου ἐξέτασης τῶν μαθητῶν ἐντείνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀκόμη δὲν ἔχει συγκροτηθεῖ ἡ Τράπεζα Θεμάτων γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅπως καὶ γιὰ κανένα μάθημα, καὶ ἐπιπλέον σὲ αὐτὴν θὰ ἀποκτήσουν πρόσβαση μαθητὲς καὶ ἐκπαιδευτικοὶ λίγες μόνο μέρες πρὶν τὶς ἐξετάσεις, ὅπως προαναγγέλθηκε ἀπὸ τὴν Πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

 Κύριε Ὑπουργέ,

Ἐκτιμοῦμε ὅτι εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη: α) μεση κα γενναία μείωση τς ξεταστέας λης καὶ β)  συγκρότηση τς Τράπεζας Θεμάτων ν γίνει μ τ δέουσα προσοχή΄ τ πρς ξέταση θέματα πο θ περιληφθον σ ατν ν εναι σαφ κα βατ γι τος ξεταζόμενους κα πικεντρωμένα στν οσία κα χι στς λεπτομέρειες τς ξεταστέας λης.

Χωρίς νά παρεμβαίνουμε στό ἔργο σας, ἐκφράζουμε τήν ἄποψή μας ὡς καθ᾽ ὕλην ἁρμόδιοι. Θεωροῦμε ὅτι καί λόγῳ τῆς ἰδιαιτερότητας τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν δὲν πρέπει νὰ ὑπάρξει δυσκολία τῶν μαθητῶν, οὔτε ἐνδεχόμενη γενικευμένη ἀποτυχία τους στὶς προαγωγικὲς ἐξετάσεις.

Ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν πιὸ ἔγκαιρη γνωστοποίηση τοῦ περιεχομένου τῆς Τράπεζας Θεμάτων σὲ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ μαθητὲς θὰ λειτουργήσει ἐπίσης, καθησυχαστικὰ γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα καὶ δὲν θά ἀποτελέσει λόγο μετατροπῆς τοῦ σχολείου σὲ «φροντιστήριο». Ἐξάλλου οἱ ὧρες διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Α΄ Λυκείου ποὺ ἀπομένουν πλέον δὲν εἶναι περισσότερες ἀπὸ δέκα, καὶ αὐτὲς μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ ἐπαναλήψεις ἀπὸ ὅσους συναδέλφους θεολόγους ἔχουν ὁλοκληρώσει τὴν διδακτέα ὕλη, ὥστε οἱ μαθητὲς νὰ προσέλθουν καλύτερα προετοιμασμένοι στὸν πρωτόγνωρο νέο τρόπο ἐξέτασης τῶν προαγωγικῶν ἐξετάσεων. Τέλος, ἡ ἔγκαιρη γνωστοποίηση τῆς Τράπεζας Θεμάτων δίνει τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο γιὰ τυχὸν διορθώσεις ποὺ θὰ ἀπαιτηθοῦν μετὰ ἀπὸ σχετικὲς παρατηρήσεις τῶν διδασκόντων Θεολόγων.

Μετά τιμής

Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Ὁ Πρόεδρος

Ἠλίας Μπάκος

Δρ Θεολόγος - Φιλόλογος                                                

Ὁ Γέν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Σπαλιώρας

Δρ Θεολόγος

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΘ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Comments