Ιερά Σύνοδος: Η βουδιστικής προέλευσης, νεοφανή οργάνωση Arigatou είναι ασυμβίβαστη προς την Ορθόδοξη Πίστη

αναρτήθηκε στις 21 Νοε 2016, 9:48 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 21 Νοε 2016, 11:49 π.μ. ]

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις: Ιωάννου Γενναδίου 14 - 115 21,

Αθήναι

Τηλ. 210-7272.204,

FAΧ 210-7272.210,

e-mail: contact@ecclesia.gr

Αριθμ. Πρωτ.  5142

Αριθμ. Διεκπ.  2332

ΑΘΗΝΗΣΙ 27η Οκτωβρίου 2016

Προς

Την Πανελλήνιον Ένωσιν Θεολόγων

Ενταύθα

Εις απάντησιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 38/14.4.2016 υμετέρας επιστολής, δι' ης διαπυνθάνεσθε περί της οργανώσεως Arigatou, γνωρίζομεν υμίν ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 18ης παρελθόντος μηνός Αυγούστου έ.έ., απεδέχθη την ανατεθείσαν Αυτή σχετικήν εισήγησιν της αρμοδίας Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων περί της εν λόγω οργανώσεως, συμφώνως προς την οποίαν:

«Η μητρική οργάνωσις Μyochikai, της οποίας θυγατρικόν οργανισμόν αποτελεί το Ίδρυμα Arigatou, ανήκει εις τα νέα ιαπωνικά θρησκευτικά κινήματα βουδιστικής προελεύσεως, τα οποία ανεπτύχθησαν εις την Ιαπωνίαν τον 20όν αιώνα.

Η ιδρύτρια αυτής Μiyamoto Μitsu υπήρξεν αρχικώς ηγετικόν στέλεχος άλλης βουδιστικής θρησκευτικής κινήσεως, της Reiyukai, εξ ης απεχώρησεν το 1950, μετά από σκάνδαλον φοροδιαφυγής και άλλων κατηγοριών και ίδρυσε την νέαν οργάνωσιν Μyochikai το ίδιον έτος, η οποία διδάσκει θέσεις και πρακτικάς της βουδιστικής ιαπωνικής αιρέσεως Νichiren.

Το Ίδρυμα Arigatou ιδρύθη υπό του Takejasu Μiyamoto το έτος 1990 με αφορμήν τα 40 έτη από της ιδρύσεως του βουδιστικού νέου θρησκευτικού κινήματος Μyochikai, ως θυγατρικός οργανισμός του, με σκοπόν ενισχυτικός και διαθρησκειακάς δραστηριότητας, ιδιαιτέρως μεταξύ των παιδιών. Το έτος 2000 το Ίδρυμα Arigatou, εν συνεργασία με την ιαπωνικήν επιτροπήν της UNISEF και την οργάνωσιν «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την θρησκεία και την ειρήνη της Ιαπωνίας», ίδρυσαν το «Παγκόσμιο Δίκτυο Θρησκειών για τα παιδιά»(GNCR), με σκοπόν να ενθαρρύνουν την διαθρησκειακήν εργασίαν και βοήθειαν των παιδιών. Εις το πλαίσιον αυτό εδημιουργήθη το εκπαιδευτικόν πρόγραμμα LTLT (Learning To Live Together – Αn Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education), περιέχον προγράμματα εντόνου θρησκευτικού συγκρητισμού.

Εις τα έντυπα της κινήσεως εντοπίζονται σαφή και έκδηλα στοιχεία θρησκευτικού συγκρητισμού με προμετωπίδα την «πνευματικότητα». Επιπλέον, μαρτυρείται δια προσεκτικώς διατυπωμένου λεξιλογίου, απόπειρα διαφημίσεως και διαδόσεως εξωχριστιανικών πρακτικών και δοξασιών, όπως ο διαλογισμός, εις τα σχολεία.

Εις την ιδίαν συνάφειαν, το 2004, ο Takejasu Μiyamoto ίδρυσε το «Συμβούλιο Διαθρησκειακής Ηθικής Εκπαίδευσης για Παιδιά» (Interfaith Council on Ethics Education for Children). Το Συμβούλιο αυτό καθιέρωσε, το 2008, επί ετησίας βάσεως, την «Παγκόσμια Ήμερα Προσευχής και Δράσης για τα παιδιά», κατά την οποίαν διοργανώνονται δια τα παιδιά από κοινού θρησκευτικαί συναντήσεις και συμπροσευχαί διαφόρων θρησκευτικών κλάδων, προτείνουσαι εν κοινόν κείμενον προσευχής με εξαιρετικώς νεφελώδες και προβληματικόν περιεχόμενον, εξ επόψεως της χριστιανικής πίστεως.

Τοιαύτη διαθρησκειακή συνάντησις επραγματοποιήθη εις το Santo Domingo την 19.11.2015, τη συμμετοχή Χριστιανών, Ιουδαίων, Ινδουιστών, Βουδιστών καθώς και οπαδών παραχριστιανικών και νεοεποχίτικων ομάδων.

Το Ίδρυμα Arigatou συνεργάζεται και μετ' άλλων ομάδων βουδιστικών αρχών, αι οποίαι ασκούν, κατά δήλωσιν αυτών, λατρείαν προς «την φύση τον Βούδα, πού βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους και τα πράγματα».

Δεν είναι εξ άλλου τυχαίον το γεγονός, ότι η μητρική οργάνωσις Μyochikai, εις την οποίαν ανήκει το Arigatou, όπως επισημαίνεται και εις την ειδικήν επιστημονικήν βιβλιογραφίαν, είναι λίαν ενεργή από την πρώτην στιγμήν της ιδρύσεως της εις θέματα ειρήνης και εις διαθρησκειακάς πρακτικάς.

Εις τα έντυπα και τους διαδικτυακούς τόπους της κινήσεως, χρησιμοποιείται προσεκτικόν λεξιλόγιον δια την διαφήμισιν ή και την υπαρκτήν συνεργασίαν της, κατά δήλωσιν αυτών, με ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς εις τα πλαίσια ευρύτερων δράσεων διαθρησκειακών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, αι οποίαι αξιοποιούνται υπό της οργανώσεως καταλλήλως δια την επικοινωνιακήν προβολήν της.

Εις το πλαίσιον της στοχοθεσίας και των δράσεων του το Ίδρυμα Arigatou, όπως προκύπτει και εκ των δημοσιευμένων δραστηριοτήτων του, επιδιώκει να υπεισέρχεται εις εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Εις την ιδίαν συνάφειαν επιδιώκεται η συνεργασία και με Εκκλησιαστικούς Φορείς, εις ους προτείνει δράσεις συνεργασίας και εκδηλώσεις δια θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως η ειρήνη, η εκπαίδευσις, η καταπολέμησις των διακρίσεων κ.ά.

Ως εκ τούτου έχοντες υπ' όψιν ότι:

α) συμφώνως προς την Ορθόδοξον δογματικήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας ημών, το πάνσεπτον Πρόσωπον του Θεανθρώπου Κυρίου και η διδασκαλία Του, ως μοναδικά και αναντικατάστατα, δεν επιδέχονται σύνθεσιν ή συμπλήρωσιν δι' εξωχριστιανικών θρησκευτικών δοξασιών,

β) το Ίδρυμα Arigatou έχει εμφανώς βουδιστικών θρησκευτικόν υπόβαθρον εις την ιαπωνικήν εκδοχήν του, και

γ) καλλιεργεί και προβάλλει έντονα στοιχεία θρησκευτικού συγκρητισμού,

είναι αυτονόητον ότι η εν λόγω κίνησις τυγχάνει σαφώς ασυμβίβαστη προς την Ορθόδοξον Πίστιν».

Όθεν, συνιστάται η προσοχή των εκλεκτών λειτουργών του μαθήματος των Θρησκευτικών εις την Μέσην Εκπαίδευσιν, με το υψηλόν αίσθημα ευθύνης το οποίον διακρίνει αυτούς, όπως αποφεύγουν συνεργασίας μετά κινήσεων και σωματείων, τα οποία σχετίζονται με πρακτικάς θρησκευτικού συγκρητισμού.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

Ο Μεθώνης Κλήμης

***

Ήδη η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού 

[πρβλ. Συνημμένο Αρχείο(IERA-MHTROPOLH-KHFISIAS-GIA-DIS-KAI-ARIGATOU)] 

και το Γραφείο Αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων,

ενημέρωσαν το χριστεπώνυμο πλήρωμα των Μητροπόλεων τους,

για το Ίδρυμα ARIGATOU

Μητροπολίτου εζεκιλ 30 – Τ.Θ. 244 • Τ.Κ. 431 01

ΤΗΛ. 2441075010 • FAX 2441022968

www.imthf.gr • e-mail: info@imthf.gr

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΙΔΡΥΜΑ ARIGATOU

(ΚΙΝΗΜΑ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ)

ερά μας Μητρόπολη θεωρε καθκον της ν νημερώσει τ χριστεπώνυμο πλήρωμα περ νς νεοφανος θρησκευτικο κινήματος βουδιστικς προελεύσεως πο νομάζεται «δρυμα Arigatou».

Σύμφωνα μ τν πιτροπ π τν Αρέσεων τς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος, τ «δρυμα Arigatou» ποτελε θυγατρικ ργανισμ τς μητρικς ργανώσεως Myochikai. ργάνωση ατ νήκει στ νέα θρησκευτικ κινήματα βουδιστικς προελεύσεως, τ ποα ναπτύχθηκαν στν απωνία κατ τν 20ο αἰῶνα. δρύτρια τς ργανώσεως Miyamoto Mitsu πρξε ρχικ γετικ στέλεχος λλης βουδιστικς κινήσεως, π τν ποίαν ποχώρησε τ 1950, μετ π σκάνδαλο φοροδιαφυγς κα λλες κατηγορίες.

Τ «δρυμα Arigatou» δρύθηκε τ τος 1990. Τ 2000 συνεργάσθηκε μ τν απωνικ πιτροπ τς UNICEF κα τν ργάνωση «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη γι τν θρησκεία κα τν ερήνη τς απωνίας» κα μαζ δρυσαν τ «Παγκόσμιο Δίκτυο Θρησκειν γι τ παιδιά» (GNRC). Στ πλαίσο ατ δημιουργήθηκε τ κπαιδευτικ πρόγραμμα LTLT, μ ντονα στοιχεα θρησκευτικο συγκρητισμο , ν τ 2004 δρύθηκε τ «Συμβούλιο Διαθρησκειακς θικς κπαίδευσης γι Παιδιά». Τ Συμβούλιο ατ καθιέρωσε τ 2008 τν «Παγκόσμια μέρα Προσευχς κα Δράσης γι τ παιδιά», κατ τν ποία διοργανώνονται συμπροσευχς διαφόρων θρησκευτικν κλάδων, μ κοιν κείμενο προσευχς, ξαιρετικ νεφελώδους κα προβληματικο περιεχομένου π τν ποψη τς χριστιανικς πίστεως. Γενικς ργάνωση πιδιώκει ν πεισέρχεται σ κπαιδευτικ προγράμματα κα δράσεις, τ δ ντυπά της μαρτυρον πόπειρα διαφημίσεως κα διαδόσεως στ σχολεα ξωχριστιανικν πρακτικν κα δοξασιν, πως εναι, γι παράδειγμα, διαλογισμός.

Τ «δρυμα Arigatou» συνεργάζεται κα μ λλες μάδες βουδιστικν ρχν, ο ποες σκον λατρεία πρς «τν φύση το Βούδα, πο βρίσκεται σ λους τος νθρώπους κα τ πράγματα».

Γι τν πικοινωνιακ προβολή της, κίνηση πιδιώκει κα τν συνεργασία μ ΜΚΟ. Δν διστάζει κόμη ν πευθύνεται κα σ κκλησιαστικος φορες, στος ποίους προτείνει τν π κοινο δράση κα τν ργάνωση κδηλώσεων μ θέματα ερύτερου νδιαφέροντος, πως ερήνη, κπαίδευση, καταπολέμηση τν διακρίσεων κ.. (Ύπουλο σχέδιο: Δούρειος ίππος.)

π τ παραπάνω εκολα γίνεται κατανοητ τι τ «δρυμα Arigatou» κα ο συναφες πρς ατ ργανώσεις τυγχάνουν σαφς συμβίβαστες πρς τν Χριστιανικ Πίστη.

 Γι’ ατ κα συνιστται προσοχ λων τν φορέων, πως ποφεύγουν συνεργασίες μ παρόμοιες κινήσεις σωματεα. Γενικς, παιτεται κ μέρους λων μας πολ μεγάλη προσοχ στς ργανώσεις κενες κινήσεις πο σχετίζονται μ πρακτικς θρησκευτικο συγκρητισμο.

------------

[1] Συγκρητισμς εναι νάμειξη στοιχείων διαφορετικς προελεύσεως. λέξη προέρχεται π τ σν κα Κρς (Κρητικς) κα φείλει τν σημασία της στος ρχαίους Κρτες, ο ποοι νώπιον ξωτερικο κινδύνου συνασπίζονταν, περβαίνοντας τς μεταξύ τους διαφορές. θρησκευτικς συγκρητισμς συνίσταται στν προσπάθεια ναμείξεως στοιχείων κ διαφόρων θρησκειν. Στηρίζεται στν ντίληψη τι λες ο θρησκεες δηγον τελικ στν διο Θεό, ποος φυσικ εναι νας. π πόψεως χριστιανικς, πως καταλαβαίνει κανείς, ατ δν μπορε ν γίνει ποδεκτό. Θες εναι νας φυσικά, μως νας εναι κα δρόμος πο δηγε σ ατόν, Κύριος κα Σωτρ μν ησος Χριστός: «γ εμι δς κα λήθεια κα ζω» (ω. ιδ΄, 6).

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

Ċ
Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων,
21 Νοε 2016, 9:48 π.μ.
Ċ
Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων,
21 Νοε 2016, 10:26 π.μ.
Comments